Forældrekompetenceundersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser udføres i overensstemmelse med Social- og Integrationsministeriets retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser:
Retningslinier for forældrekompetenceundersøgelser

I et tæt samarbejde med den henvendende myndighed, forvaltning, kommune eller region aftales forløbet om undersøgelsen, herunder prisen. Der udarbejdes en erklæring, hvori der sammenfattes, konkluderes og gives anbefalinger med henblik på forældrekompetencen. Denne erklæring gennemgåes med både klient og henvendende myndighed.

Undersøgelser foretages

i min klinik, ved hjemmebesøg eller i kommunens lokaler

Rekvirer en prøve på arbejdet!

Anonymiseret eksempel på rapport tilsendes uforpligtende til professionelle samarbejdspartnere.

Forældrekompetenceundersøgelser;

 • Gennemføres for at belyse, hvordan barnets trivsel og udvikling bedst sikres.
 • Tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes forudsætninger for at drage omsorg for og tage vare på netop dette barn.
 • Beskriver forældrenes ressourcer og svagheder i forhold til/i samspil med barnet.
 • Beskriver forældrenes kognitive og personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder.
 • Vurderer forældrefunktion, mentaliseringsevne og refleksive funktion samt andre personlighedsmæssige aspekter, som har betydning for forældrekompetencen.
 • Identificerer årsager til problematisk adfærd hos forældrene
 • Beskriver barnets funktionsniveau og udviklingsbehov.
 • Beskriver forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældre og barn.
 • Beskriver forældrenes udviklingsmuligheder og eventuelle støttebehov

En forældrekompetenceundersøgelse består typisk af følgende;

En forældrekompetenceundersøgelse er meget omfattende og typisk indeholde;

 • Gennemlæsning af sagsakter
 • Baggrundsviden og tilknytningshistorik bl.a ved hjælp af interviewguiden AAI, PAI mm.
 • Undersøgelse af det kognitive niveau med eksempelvis WAIS-IV, RIAZ.
 • Undersøgelse med neuropsykologiske tests i forhold til eksekutive funktioner, opmærksomhed og hukommelse (når dette er relevant).
 • Undersøgelse af personlighedsstuktur og funktion ved brug af div. tests (fx. Rorschach, TAT, MCMI-III, mm.)
 • Undersøgelse af mentaliseringsniveau og refleksiv funktion.
 • Observationer af samvær mellem barn og forælder
 • Eventuel testning af barnet (alt efter alder) i forhold til kognitivt niveau, særlige behov, psykiske problemer og tilknytningsmønster (her bruges bruges et bredt udvalg af tests alt efter barnets alder og problematikker

Tilbagemelding

Ved afslutningen af undersøgelsesforløbet gennemgås undersøgelsens resultat og konklusioner med forældrene inden rapporten sendes til den henvisende instans. Derefter holdes der efterfølgende afholdes et overleveringsmøde mellem sagsbehandleren, forældrene og psykologen. Jeg lægger vægt på opfølgende dialog med henblik på at sikre arbejdets anvendelighed.

Tydelige og præcise konklusioner

Jeg er meget opmærksom på behovet for at undersøgelsen formuleres i et klart sprog og indeholder en tydelig og præcis konklusion, for at gøre dem mest muligt anvendelige i det videre sagsarbejde.

Hvad forholder konklusionen sig til?

Den psykologiske undersøgelse munder ud i en konklusion, som forholder sig til spørgsmål, så som:

 • Hovedkonklusionen vedr. mentaliseringsevne, kognitive ressourcer og relationskompetence.
 • Hvilken betydning det har for klientens muligheder og begrænsninger i forhold til at være forælder?
 • Kan disse afhjælpes eller forbedres igennem støtte og behandling?
 • Hvad er tidsperspektivet for en sådan indsats? Kan barnet afvente udvikling?
 • Hvor tungt vejer ressourcer og vanskeligheder i det samlede billede
 • Anbefalinger og forslag vedr. den fremtidige støtteindsats.